EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY

EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY
EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY by , EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY 2018-11-1
Thïs Eàsy Mëàtbàlls ïn Dïjòn Gràvy rëcïpë ïs thë përfëct qûïck ànd sïmplë wëëknïght dïnnër ïdëà. Thë mûstàrd sàûcë brïngs thïs dïsh tò thë nëxt lëvël!

Prep Time: 7 minutes
Cook time: 23 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


Mëàtbàlls
1.5 lbs gròûnd bëëf
1/4 cûp sëàsònëd brëàdcrûmbs
1 smàll ònïòn, fïnëly chòppëd
1 clòvë gàrlïc, mïncëd
2 tsp drïëd pàrslëy
1/2 tsp sàlt
1/4 tsp gròûnd pëppër
1/4 tsp gròûnd nûtmëg
1/4 tsp gròûnd àll spïcë
1 làrgë ëgg
2 Tbsp mïlk
Dïjòn Gràvy
3 Tbsp sàltëd bûttër
2 Tbsp àll-pûrpòsë flòûr
1 1/2 cûps bëëf bròth
1 cûp mïlk
2 tsp dïjòn mûstàrd

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë bòwl, mïx tògëthër àll òf thë mëàtbàll ïngrëdïënts ûntïl fûlly còmbïnëd. Yòû càn knëàd ït wïth yòûr hànds òr mïx ït ïn à stànd mïxtûrë wïth à dòûgh hòòk àttàchmënt.

2. Fòrm bàlls wïth thë mëàt mïxtûrë wïth yòûr hànds òr à còòkïë scòòp. Plàcë thë mëàtbàlls òn à bàkïng shëët ànd plàcë ïn thë frëëzër fòr 5-10 mïnûtës.

3. Hëàt sòmë òïl òn à làrgë skïllët. Bròwn thë mëàtbàlls òn àll sïdës ûntïl thë mëàtbàlls àrë còòkëd thròûgh. Rëmòvë fròm thë sàûcëpàn ànd sët àsïdë.

4. Mëlt thë bûttër òn thë skïllët. Whïsk ïn thë flòûr ûntïl mëdïûm bròwn. Pòûr ïn thë bròth ànd sïmmër ûntïl thïckënëd. Add ïn thë mïlk ànd mûstàrd. Sïmmër ûntïl thïck ànd crëàmy.

5. Plàcë thë mëàtbàlls ïn thë sàûcë ànd còòk ûntïl thë mëàtbàlls àrë hëàtëd thròûgh.
Read More this full recipes at EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY

724 Comment

Rated 5/86 based on 86 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "EASY MEATBALLS IN DIJON GRAVY "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel