Baked Sоuthwеѕt Chicken

Baked Sоuthwеѕt Chicken
Baked Southwest Chicken by , Baked Southwest Chicken 2018-6-22
Thïs Bàkëd Sòûthwëst Chïckën ïs thë përfëct ònë dïsh dïnnër! Sërvë ït òvër rïcë, wïth à sïdë sàlàd, òr ïn tòrtïllàs fòr àn ëàsy ànd dëlïcïòûs wëëknïght dïnnër.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàst
1 cûp cànnëd blàck bëàns, rïnsëd ànd dràïnëd
1 cûp còrn (sëë nòtë)
1 càn dïcëd grëën chïlës
1/2 rëd bëll pëppër, dïcëd
1/4 cûp chòppëd cïlàntrò
1 cûp còlby jàck chëësë, shrëddëd
1/2 tsp gàrlïc pòwdër
1/4 tsp cûmïn
1/4 tsp sàlt
1/4 tsp pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Mïx thë gàrlïc pòwdër, cûmïn, sàlt ànd pëppër ànd sët àsïdë.

2. Còmbïnë thë còrn, blàck bëàns, grëën chïlës, rëd bëll pëppër, ànd chòppëd cïlàntrò ànd mïx wëll.

3. In à làrgë càssëròlë dïsh, lày thë chïckën brëàst flàt ïn thë bàkïng dïsh. Sprïnklë wïth sëàsònïngs, thën sprëàd thë còrn mïxtûrë ëvënly òvër ït. Add chëësë tò tòp ït òff.

4. Bàkë ûncòvërëd àt 375˚F fòr 40-50 mïnûtës òr ûntïl thë chïckën hàs àn ïntërnàl tëmpëràtûrë òf 160˚F. If thë chëësë stàrts tò gët tòò bròwn fòr yòûr lïkïng, lòòsëly còvër wïth fòïl fòr thë rëmàïndër òf thë còòk tïmë.

5. Sërvë wàrm ànd ënjòy!
Read More this full recipes at Baked Southwest Chicken

501 Comment

Rated 5/165 based on 165 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Baked Sоuthwеѕt Chicken "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel