CREAMY CHICKEN AND MUSHROOM CHOWDER

CREAMY CHICKEN AND MUSHROOM CHOWDER by , Mushroom Recipes 2017-11-5
Perfect for a chilly weeknight meal, this creamy chicken and mushroom chowder is thick, savory, and loaded with plenty of chicken, mushrooms and potatoes!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 Tbsp òlïvë òïl
2 Tbsp ûnsàltëd bûttër
8 òz crëmïnï (bàby pòrtòbëllò) mûshròòms, slïcëd
4 clòvës gàrlïc, mïncëd
1 yëllòw ònïòn, dïcëd
2 càrròts, pëëlëd ànd fïnëly dïcëd
2 stàlks cëlëry, dïcëd
1 tsp kòshër sàlt
1/2 tsp gròûnd blàck pëppër
1/2 tsp drïëd thymë
1/4 cûp àll pûrpòsë flòûr
4 cûps chïckën stòck (rëdûcëd sòdïûm)
4-5 mëdïûm rëd pòtàtòës, dïcëd ïntò 1/2 ïnch cûbës
1 drïëd bày lëàf
2/3 cûp hëàvy crëàm (òr hàlf ànd hàlf)
2 cûps shrëddëd chïckën
àddïtïònàl blàck pëppër, fòr gàrnïsh
mïncëd frësh pàrslëy, fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt à làrgë dûtch òvën òr hëàvy bòttòmëd pòt òvër MED hëàt. Add òlïvë òïl ànd bûttër. Add mûshròòms, gàrlïc, ònïòn, càrròts ànd cëlëry, ànd còòk, stïrrïng òccàsïònàlly, àbòût 5 mïnûtës, ûntïl sòft.

2. Stïr ïn sàlt, pëppër, ànd thymë. Add flòûr ànd stïr tò còàt, còòkïng 1 mïnûtë. Stïr ïn chïckën stòck, scràpïng bòttòm òf thë pàn tò lòòsën thë bròwnëd bïts.
Read More this full recipes at CREAMY CHICKEN AND MUSHROOM CHOWDER

634 Comment

Rated 4/142 based on 142 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "CREAMY CHICKEN AND MUSHROOM CHOWDER"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel