Vegan Fried Rice with Cashews and Portobello Steaks

Vegan Fried Rice with Cashews and Portobello Steaks
Vegan Fried Rice with Cashews and Portobello Steaks by ,
Végân Frïéd Rïcé mâdé wïth roâstéd câshéws, mârïnâtéd portobéllo mùshroom stéâks, éggy tofù ând lots of véggïés! Thïs Oïl-Fréé Végân “Frïéd” Rïcé ïs â héârty ând complété méâl âll by ïtsélf. I ùsùâlly mâké my Végân Frïéd Rïcé wïth léftovér rïcé from thé nïght béforé ând wïth âll thé végétâblés I cân fïnd ïn my frïdgé

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


Portobéllo Stéâks
3 portobéllo mùshrooms, hâlvéd ând cùt ïnto thïck slïcés
1/4 cùp tâmârï or soy sâùcé
2 tbsp mâplé syrùp
1/2 tbsp gârlïc powdér
pïnch hot péppér flâkés
Frïéd Rïcé
1 tsp végétâblé boùïllon
1 whïté onïon, fïnély choppéd
4 clovés gârlïc, mïncéd
1 1/2 cùps cârrot, fïnély choppéd
1 1/2 cùps frozén péâs
1 cùp frésh tofù, crùmbléd
5 cùps bâsmâtï rïcé, [ï]cookéd[/ï]
4 cùps bok choy, roùghly choppéd
Gârnïsh
1/2 cùp ùnsâltéd roâstéd câshéws*
Cïlântro
Gréén onïon

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. [b]Portobéllo stéâks[/b]: Préhéât ovén to 400F. Lïné â pân wïth pârchmént pâpér.

2. Add thé tâmârï sâùcé, mâplé syrùp, gârlïc powdér, ând hot péppér flâkés to â lârgé bowl. Toss thé mùshrooms ïn thé mârïnâdé ând léâvé to sït for 30 mïnùtés (to mâké thé mùshrooms éxtrâ flâvorfùl, yoù cân mârïnâté thém ïn â séâléd contâïnér ovérnïght ïn thé frïdgé).

3. Plâcé thé mùshrooms flât on thé pân, léâvïng â lïttlé bït of room bétwéén éâch mùshroom slïcé. Roâst thé mùshrooms ïn thé ovén for 20 – 25 mïnùtés. [ù]Do not dïscârd thé mârïnâdé or thé “jùïcé” from thé mùshrooms roâstïng, yoù wïll ùsé thïs ïn thé frïéd rïcé.[/ù]

4. [b]Frïéd Rïcé[/b]: Ovér médïùm-hïgh héât, ïn â lârgé déép pot, sâùté thé onïons ând gârlïc wïth boùïllon ând â splâsh of wâtér ùntïl thé onïons âré soft. Add thé cârrots ând frozén péâs to thé pân, âddïng â splâsh of éxtrâ wâtér whén nécéssâry to kéép thé végétâblés from stïckïng to thé pân.

5. Add thé crùmbléd frésh tofù, cookéd bâsmâtï rïcé, portobéllo mùshrooms, bok choy, mârïnâdé from thé mùshrooms, ând âny mùshroom jùïcés from roâstïng to thé pân. Stïr âll thé ïngrédïénts togéthér ând sâùté for ânothér 5 mïnùtés. Covér thé frïéd rïcé for thé lâst two mïnùtés to hélp âll thé flâvors comé togéthér.

6. Gârnïsh wïth câshéws, cïlântro, gréén onïon, ând hot péppér flâkés. Enjoy!

Read More this full recipes at Vegan Fried Rice with Cashews and Portobello Steaks

547 Comment

Rated 4/186 based on 186 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Vegan Fried Rice with Cashews and Portobello Steaks"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel