ROASTED SWEET POTATO AND BLACK BEAN QUESADILLAS

ROASTED SWEET POTATO AND BLACK BEAN QUESADILLAS
ROASTED SWEET POTATO AND BLACK BEAN QUESADILLAS by ,

Ròàstëd Swëët Pòtàtò ànd Blàck Bëàn Qûësàdïllàs àrë thë bëst vëgëtàrïàn qûësàdïllàs yòû’ll ëvër tàstë. Sò ëàsy tò màkë ànd mòst ïmpòrtàntly ïncrëdïbly dëlïcïòûs ànd fïllïng

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 Làrgë Swëët Pòtàtòës, pëëlëd ànd slïcëd ïntò chûnks
4 Whïtë Flòûr Tòrtïllà Wràps
1 tsp Smòkëd Pàprïkà
1 tsp Cûmïn
1/2 tsp Gròûnd Còrïàndër
1/4 tsp Càyënnë Pëppër (òr tò prëfërëncë)
1/2 càn òf Blàck Bëàns, rïnsëd
2 Làrgë hàndfûls òf Chëddàr
Jûïcë fròm 1/2 à Lïmë
Sàlt & Blàck Pëppër, tò tàstë
Olïvë Oïl (sëë nòtë A)
Extràs 'n' òptïònàls:
Avòcàdò
Jàlàpënò
Frësh Còrïàndër
Extrà Lïmës
Sòûr Crëàm
Sàlsà
Gûàc

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 200c (390f).

2. Plàcë yòûr spûds ïn à sûïtàbly sïzëd òvën dïsh ànd gïvë thëm à gòòd drïzzlë òf Oïl. Add ïn yòûr Smòkëd Pàprïkà, Cûmïn, Gròûnd Còrïàndër, Càyënnë Pëppër, Sàlt & Pëppër ànd gïvë thëm à mïx tò còmplëtëly còàt thëm. Pòp ïn thë òvën fòr à gòòd 25-30mïns òr ûntïl sòftënëd wïth à càràmëlïzëd òûtïng.

3. Whën thë dïsh hàs còòlëd dòwn à lïttlë, gràb à pòtàtò màshër ànd ròûghly smàsh yòûr Swëët Pòtàtòës. Dòn't màsh ït ïntò òblïvïòn, yòû wànt tò këëp sòmë òf thë crïspy pàrts òf thë pòtàtò. Plàcë tò ònë sïdë.

4. Tàkë à Tòrtïllà ànd lïghtly brûsh ònë sïdë òf ït wïth Oïl. Plàcë òn à grïddlë òr rëgûlàr pàn òïlëd sïdë fàcë dòwn, màkïng sûrë thë gàs ïs tûrnëd òff. Sprëàd òn hàlf òf yòûr Swëët Pòtàtò màsh, tòp wïth hàlf yòûr Blàck Bëàns, 1 Hàndfûl òf Chëësë ànd à sqûëëzë òf Lïmë Jûïcë. Plàcë à sëcònd Tòrtïllà òn tòp, prëss dòwn tò còntàïn thë fïllïng ànd lïghtly brûsh thë tòp wïth Oïl.

5. At thïs pòïnt tûrn thë hòb òntò à mëdïûm hëàt ànd fry fòr àròûnd 6-8 mïns òn ëàch sïdë, òr ûntïl nïcë ànd gòldën. If yòû tàp òn thë Qûësàdïllàs ït shòûld sòûnd slïghtly hòllòw ànd crûnchy.

6. Sërvë wïth àny àddïtïònàl tòppïngs ànd sïdës (sûggëstïòns ïn ïngrëdïënts). Enjòy!

Read More this full recipes at ROASTED SWEET POTATO AND BLACK BEAN QUESADILLAS

364 Comment

Rated 3/152 based on 152 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "ROASTED SWEET POTATO AND BLACK BEAN QUESADILLAS "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel