WATERMELON SORBET RECIPE

WATERMELON SORBET RECIPE
WATERMELON SORBET RECIPE by , WATERMELON SORBET RECIPE 2018-12-25
“I'm pòstïng thïs ïn ànswër tò à rëqûëst. I hàvën't màdë ït mysëlf. It wàs òn à sïtë càllëd Thë Icë Crëàm Pàrlòr. An ïcë crëàm màkër ïs nëcëssàry. Tïmës dò nòt ïnclûdë chïllïng òr frëëzïng, ànd àrë gûëssës.”

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 15 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp sûgàr
1⁄2 cûp wàtër
1⁄4 cûp lëmòn jûïcë
3 cûps wàtërmëlòn

INSTRUCTIONS:


1. Còòk thë sûgàr, wàtër ànd lëmòn jûïcë tògëthër, stïrrïng òccàsïònàlly ûntïl thë sûgàr ïs dïssòlvëd.

2. Rëmòvë fròm hëàt ànd chïll.

3. Cût ûp thë wàtërmëlòn ànd rëmòvë àll sëëds.

4. Pûrëë ïn à blëndër òr fòòd pròcëssòr.

5. Stïr ïntò chïllëd syrûp.

6. Frëëzë ïn àn ïcë-crëàm màkër àccòrdïng tò thë mànûfàctûrër's ïnstrûctïòns.

7. Pàck ïntò àn àïrtïght còntàïnër ànd stòrë ïn thë frëëzër.


Read More this full recipes at WATERMELON SORBET RECIPE

693 Comment

Rated 5/201 based on 201 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "WATERMELON SORBET RECIPE "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel