SAUSAGE SOUP WITH PEPPERS AND SPINACHSausage Soup with Peppers and Spinach by , Sausage Soup with Peppers and Spinach 2018-5-27
Këtò sòûp rëcïpës àr fëw ànd mûch bëtwëën às à rësûlt òf hïstòrïcàlly, sòûps àr stûffëd wïth stàrchy ïngrëdïënts. Thïs këtò sòûp dïrëctïòn fòr Sàûsàgë Sòûp wïth Pòblànò Pëppërs ànd Spïnàch mày bë à wëlcòmë bòòst tò yòûr këtò dïët sòûp àrsënàl pàrtïcûlàrly às wë hàvë à tëndëncy tò càtch ûp wïth tò wïntër.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

2 tbsp ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
1 lb pòrk sàûsàgë Itàlïàn wòrks
1 mëdïûm rëd pëppër dïcëd
1/2 mëdïûm Pòblànò pëppër dïcëd
3 cëlëry stàlks dïcëd
1 tsp drïëd bàsïl
1 tsp drïëd òrëgànò
1 tsp drïëd ròsëmàry
1.5 tsp chïlï pòwdër
1 tsp gròûnd cûmïn
1/2 tsp gròûnd cïnnàmòn
sëà sàlt ànd blàck pëppër tò tàstë
6 cûps òrgànïc sûgàr-frëë chïckën stòck
2 cûps bàby spïnàch
1 cûp Chëddàr Jàck chëësë shrëddëd

INSTRUCTIONS:

1. Hëàt òlïvë òïl ïn à làrgë sòûp pòt òr Dûtch òvën òvër mëdïûm-hïgh hëàt. Add sàûsàgë ànd còòk, stïrrïng òccàsïònàlly, ûntïl thë sàûsàgë ïs nò lòngër pïnk ïnsïdë, àppròxïmàtëly 5 mïnûtës. As thë sàûsàgë còòks, brëàk ït ïntò smàll pïëcës wïth à wòòdën spòòn.

2. Add thë rëd ànd Pòblànò pëppër, cëlëry, bàsïl, òrëgànò, ròsëmàry, chïlï pòwdër, cûmïn, ànd cïnnàmòn tò thë pòt. Gënëròûsly sëàsòn wïth sàlt ànd blàck pëppër, tò tàstë, ànd stïr tò còmbïnë. Còòk, stïrrïng òccàsïònàlly ûntïl thë vëggïës hàvë sòftënëd, àròûnd 5-6 mïnûtës.

3. Add thë sûgàr-frëë chïckën stòck ànd sïmmër fòr 20 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly. Add thë spïnàch ànd còòk fòr ànòthër 4-5 mïnûtës, òr jûst ûntïl thë spïnàch wïlts.
Read More this full recipes at Sausage Soup with Peppers and Spinach

368 Comment

Rated 4/58 based on 58 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "SAUSAGE SOUP WITH PEPPERS AND SPINACH"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel