BRUSSELS SPROUT AND MUSHROOM HASH

Brussels Sprout and Mushroom Hash by , Brussels Sprout and Mushroom Hash 2018-3-12
Brûssëls spròût ànd mûshròòm hàsh wïth frïëd ëggs thàt màkës fòr à tàsty fàll brëàkfàst òr brûnch!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òïl
1 smàll ònïòn, fïnëly dïcëd
8 òûncës mûshròòms, slïcëd
1 clòvë gàrlïc, chòppëd
1/2 tëàspòòn thymë, chòppëd
1 pòûnd brûssëls spròûts, trïmmëd ànd slïcëd
sàlt ànd pëppër tò tàstë
4 ëggs

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt thë òïl ïn à pàn òvër mëdïûm hëàt, àdd thë ònïòns ànd mûshròòms ànd còòk ûntïl thë mûshròòms rëlëàsë thëïr mòïstûrë, ït ëvàpòràtës ànd thë mûshròòms stàrt tò càràmëlïzë, àbòût 15 mïnûtës.

2. Add thë gàrlïc thymë ànd brûssëls spròûts, sàûtë ûntïl tëndër, àbòût 5 mïnûtës, lët sït ûntïl thë bòttòms stàrt tò càràmëlïzë, àbòût 5 mïnûtës, mïx ëvërythïng ûp, lët sït fòr 5 mïnûtës ànd mïx ït àll ûp.

3. Sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër tò tàstë.

4. Crëàtë smàll wëlls ïn thë hàsh, àdd thë ëggs ànd còòk ûntïl thë dësïrëd lëvël òf dònënëss.
Read More this full recipes at Brussels Sprout and Mushroom Hash

807 Comment

Rated 5/193 based on 193 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "BRUSSELS SPROUT AND MUSHROOM HASH "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel