Crock Pot Spinach & Bacon Queso Dip

Crock Pot Spinach & Bacon Queso Dip by , Crock Pot Recipes 2018-7-18
You’ll never need another cheese dip recipe again after you try one bite of Crock Pot Spinach & Bacon Queso Dip!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 90 minutes
Total time: 95 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


8 òûncës fròzën chòppëd spïnàch, thàwëd ànd dràïnëd
6 slïcës bàcòn, còòkëd crïspy ànd crûmblëd
16 òûncës Vëlvëëtà chëësë, cût ïntò 1/2-ïnch cûbës
4 òûncës crëàm chëësë
10 òûncë càn dïcëd tòmàtòës ànd grëën chïlës, dràïnëd

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë àll thë ïngrëdïënts ïn à 1.5-qûàrt slòw còòkër. Còvër.

2. Còòk òn HIGH fòr 1 hòûr ànd 30 mïnûtës.

3. Rëmòvë lïd, ànd stïr ûntïl àll ïngrëdïënts àrë wëll còmbïnëd.
Read More this full recipes at Crock Pot Spinach & Bacon Queso Dip

657 Comment

Rated 4/119 based on 119 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Crock Pot Spinach & Bacon Queso Dip"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel