KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS

KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS
KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS by ,
Thésé Kétö Thréé Chéésé Câùlïflöwér Mâc ând Chéésé Cùps âré ân éâsy wây tö cöntröl pörtïöns whïlé énjöyïng â délïcïöùs, löw cârb pâstâ sùbstïtùté.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 mëdïûm hëàd frësh càûlïflòwër
2 tàblëspòòns sàltëd bûttër
2 tàblëspòòns dïcëd ònïòn
2 clòvës gàrlïc, mïncëd
2 òûncës crëàm chëësë, sòftënëd
1/4 cûp hëàvy whïppïng crëàm
1/2 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng òf chòïcë
Sàlt ànd Pëppër, tò tàstë
1/4 tëàspòòn xànthàn gûm*
1 cûp spïnàch, slïcëd ïntò strïps
3/4 cûp whïtë chëddàr, shrëddëd
1/4 cûp mòzzàrëllà, shrëddëd
12 slïcës pròscïûttò**
6 tàblëspòòns Pàrmësàn chëësë, shrëddëd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 400 dëgrëës.

2. Add à còûplë cûps òf wàtër tò à làrgë pòt, plàcë stëàmër bàskët ïntò pòt àbòvë wàtër, ànd brïng tò bòïl. Whïlë thë wàtër ïs hëàtïng, prëpàrë càûlïflòwër.

3. Rëmòvë còrë ànd lëàvës fròm càûlïflòwër. Chòp ïntò bïtë-sïzë pïëcës. Whën wàtër ïs bòïlïng, càrëfûlly àdd càûlïflòwër tò stëàmër bàskët. Còvër ànd lët stëàm fòr 5-7 mïnûtës òr ûntïl fòrk tëndër.

4. Prëpàrë sàûcë whïlë càûlïflòwër ïs stëàmïng. Whën fïnïshëd, tûrn òff hëàt ànd sët àsïdë ûntïl rëàdy tò àdd tò sàûcë.

Read More this full recipes at KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS

326 Comment

Rated 4/65 based on 65 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "KETO THREE CHEESE CAULIFLOWER MAC AND CHEESE CUPS"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel