CRACK CHICKEN NOODLE SOUP

CRACK CHICKEN NOODLE SOUP by , Soup Recipes 2018-10-1
Crack Chicken Noodle Soup - this soup should come with a warning label! SO GOOD!!! Ready in 30 minutes! Chicken, cheese soup, milk, chicken broth, celery, carrots, ranch mix, bacon, cheddar cheese and egg noodles. Everyone went back for seconds - even our super picky eaters! A great kid-friendly dinner!! We love this soup!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


3 cûps chòppëd còòkëd chïckën (I ûsëd ròtïssërïë chïckën)
1 (10.75-òz) càn còndënsëd chëësë sòûp
6 cûps chïckën bròth
1 cûp mïlk
2 stàlks cëlëry, chòppëd
2 càrròts, thïnly slïcëd
1 (1-òz) pàckàgë Hïddën Vàllëy Orïgïnàl Rànch Sàlàd Drëssïng & Sëàsònïng Mïx
1 (2.25-òz) pàckàgë Oscàr Màyër Rëàl Bàcòn Bïts
1 cûp shrëddëd chëddàr chëësë
8-òz drïëd fïnë ëgg nòòdlës, ûncòòkëd

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë stòckpòt/Dûtch òvën, còmbïnë còòkëd chïckën, chëësë sòûp, chïckën bròth, mïlk, chòppëd cëlëry, slïcëd càrròts,Hïddën Vàllëy Orïgïnàl Rànch Sàlàd Drëssïng & Sëàsònïng Mïx ànd Oscàr Màyër Rëàl Bàcòn Bïts.

2. Brïng tò à bòïl òvër mëdïûm-hïgh hëàt. Rëdûcë hëàt tò sïmmër ànd còòk fòr 20 tò 25 mïnûtës, ûntïl vëgëtàblës àrë sòft.
Read More this full recipes at CRACK CHICKEN NOODLE SOUP

814 Comment

Rated 4/294 based on 294 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "CRACK CHICKEN NOODLE SOUP"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel