Campbell Soup Cheeseburger Pasta

Campbell Soup Cheeseburger Pasta

Campbell Soup Cheeseburger Pasta by ,
Oûr Màc 'n Chëësëbûrgër càssëròlë ïs màdë wïth gròûnd mëàt, frësh chòppëd vëggïës, tòmàtòës ànd òf còûrsë, chëësë!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 lb (454 g) léân gröùnd bééf
2 cùps (500 mL) slïcéd mùshrööms
1 cùp (250 mL) mùltïcölöréd béll péppér (gréén, réd, yéllöw),
1/2 cùp (125 mL) chöppéd céléry
1/2 cùp (125 mL) chöppéd önïöns
1 cân stéwéd tömâtöés, ùndrâïnéd
1 cân CAMPBELL’S® Cöndénséd Löw Fât Créâm öf Mùshrööm Söùp
2 cùps (500 mL) ùncöökéd whölé grâïn élböw mâcârönï
2 tbsp (30 mL) Wörcéstérshïré sâùcé
1 tbsp (15 mL) chïlï pöwdér
1/4 cùp (60 mL) shréddéd shârp Chéddâr chéésé

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cöök bééf ùntïl bröwnéd ât médïùm-hïgh héât ïn lârgé nön-stïck skïllét. Add mùshrööms,péppérs,önïöns,ând céléry. Cöök ând stïr för 3 mïnùtés.

2. Plâcé mïxtùré ïntö shâllöw 2 qt (2 L) bâkïng dïsh. Stïr ïn âll öthér ïngrédïénts,éxcépt chéésé.

3. Bâké cövéréd,ât 400 °F (200 °C) ùntïl pâstâ ïs téndér – âböùt 50 mïnùtés.

4. Stïr. Sprïnklé wïth chéésé ând lét stând 5 mïnùtés béföré sérvïng.

Read More this full recipes at Campbell Soup Cheeseburger Pasta

617 Comment

Rated 4/121 based on 121 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Campbell Soup Cheeseburger Pasta"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel