Potato Soup – Baked Potato Style

Potato Soup – Baked Potato Style
Potato Soup – Baked Potato Style by ,
Pötâtö Söùp ïn thé slöw cöökér ör ïnstânt pöt ïs thé bést wây tö mâké sïmplé créâmy bâkéd pötâtö söùp, ând wïth nö mïlk ör créâm!

Prep Time: 2 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 362 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


5 pöùnds rùssét pötâtöés wâshéd bùt NOT pééléd. Dïcéd ïntö 1/2 ïnch(ïsh) cùbés
1 médïùm/lârgé yéllöw önïön dïcéd
10 clövés öf gârlïc mïncéd
64 öùncés 8 cùps chïckén stöck ör bröth
16 öz créâm chéésé söfténéd
1 tâbléspöön séâsönéd sâlt
öptïönâl gârnïshés: crùmbléd bâcön shréddéd chéésé, gréén önïöns

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add pötâtöés, önïön, gârlïc, séâsönïng, ând chïckén stöck tö slöw cöökér.

2. Cöök ön hïgh för 6 höùrs ör löw för 10 höùrs.

3. Add thé söfténéd créâm chéésé ând pùréé söùp wïth ân ïmmérsïön bléndér ùntïl thé chéésé ïs ïncörpörâtéd ând âböùt hâlf thé söùp ïs bléndéd. (Altérnâtély yöù cöùld rémövé hâlf thé söùp ând thé créâm chéésé tö ân ùprïght bléndér, thén ré-ïncörpörâté).

4. Stïr wéll, töp wïth yöùr chöïcé öf gârnïshés & énjöy!

5. Yïélds âböùt 10-12 sérvïngs

Read More this full recipes at Potato Soup – Baked Potato Style

536 Comment

Rated 4/251 based on 251 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Potato Soup – Baked Potato Style"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel