Cheesesteak Sandwiches

Cheesesteak Sandwiches by https://life-in-the-lofthouse.com , Steak Recipes 2017-8-9
The most hearty, flavorful and amazing cheesesteak sandwiches!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


 1 pòund òf thïnly slïcëd rïbëyë stëàk (Fòr ëàsy slïcïng: frëëzë stëàk fòr 30 mïnûtës, thën slïcë ït)
 1 Tàblëspòòn bûttër
 1 medïûm grëën pëppër, slïcëd ïntò strïps
 1 mëdïûm yëllòw òniòn, slïcëd ïntò strïps
 2 cûps shrëddëd pròvòlònë chëësë
 Sàlt ànd peppër, tò tàstë
 4 sûb ròlls, slïcëd ïn hàlf (bût nòt àll thë wày thròûgh)
 (Try ûsïng my Frënch Breàd Ròll rëcïpë fòr thë sûbs. Rëcïpë bëlòw thïs càrd)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 375° F. Plàcë thë slïcëd sûb ròlls òn pïëcës òf àlûmïnûm fòïl. Sët àsïdë.

2. In à làrge skïllët, mëlt bûttër thën sàûtë ònïòns ànd grëën pëppërs fòr 5 tò 10 mïnûtës ûntïl sòftënëd. Plàcë òn à plàtë ànd sët àsïdë.

3. In thë sàme skïllët, còòk thë slïcëd stëàk, òvër mëdïûm-hïgh hëàt, brëàkïng ït ïntò smàllër pïëcës ûntïl còòkëd thròûgh ànd nò lòngër pïnk. Add thë ònïòns ànd pëppërs bàck ïntò thë skïllët ànd tòss tògëthër. Sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër.

4. Tò àssëmblë thë chëësëstëàks: òpën ònë sûb ròll ànd àdd ïn ònë qûàrtër òf thë mëàt fïllïng thën tòp wïth sòmë pròvòlònë chëësë. Rëpëàt wïth àll sûb ròlls.


Read More this full recipes at Cheesesteak Sandwiches

Belum ada Komentar untuk "Cheesesteak Sandwiches"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel