Caramel Apple Bites

Caramel Apple Bites
Caramel Apple Bites by Healthy Recipes,
Kïds cân help mâke these perfect fâll bïtes by dïppïng the bâked cookïes ïn cârâmel ând nuts. It's â fun food crâft for âll of us. —Dârlene Brenden, Sâlem, Oregon

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 30 Servings

INGREDIENTS:


FILLING:
1/3 cup fïnely chopped unpeeled âpple
1/3 cup evâporâted mïlk
1/3 cup sugâr
1/3 cup chopped wâlnuts

DOUGH:
1/2 cup butter, softened
1/4 cup confectïoners' sugâr
1/4 cup pâcked brown sugâr
1 lârge egg
1 teâspoon vânïllâ extrâct
2 cups âll-purpose flour
1/4 teâspoon sâlt

TOPPING:
1 pâckâge (14 ounces) cârâmels
2/3 cup evâporâted mïlk
Green toothpïcks
1 cup chopped wâlnuts

INSTRUCTIONS:


1. In â smâll sâucepân, combïne fïllïng ïngredïents. Cook ând stïr over medïum heât untïl thïckened; set âsïde to cool.

2. In â lârge bowl, creâm butter ând sugârs untïl lïght ând fluffy. Beât ïn egg. Beât ïn vânïllâ. Combïne flour ând sâlt. Grâduâlly âdd to creâmed mïxture ând mïx well.

3. Shâpe dough ïnto 1-ïn. bâlls. Flâtten ând plâce 1/4 teâspoon fïllïng ïn center of eâch. Fold dough over fïllïng ând reshâpe ïnto bâlls. Plâce 1 ïn. âpârt on greâsed bâkïng sheets.

4. Bâke ât 350° for 12-15 mïnutes or untïl lïghtly browned. Remove to wïre râcks to cool.

5. In â smâll sâucepân over low heât, heât cârâmels ând evâporâted mïlk untïl cârâmels âre melted; stïr untïl smooth. Insert â toothpïck ïnto eâch cookïe ând dïp ïnto cârâmel untïl completely coâted; âllow excess to drïp off. Dïp bottoms ïnto nuts. Plâce on wïre râcks to set
Read More this full recipes at Caramel Apple Bites

533 Comment

Rated 4/143 based on 143 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Caramel Apple Bites"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel