VEGETARIAN PASTA FAGIOLI


VEGETARIAN PASTA FAGIOLI

VEGETARIAN PASTA FAGIOLI by ,

Vëgëtàrìàn pàstà fàgìòlì ìs à sìmplë, rûstìc ìtàlìàn bëàn ànd pàstà sòûp thàt’s ëxtrëmëly ëàsy tò màkë ànd càn bë òn thë tàblë ìn jûst àbòût 30 mìnûtës.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òlìvë òìl
Hàlf àn ònìòn, chòppëd
1 càrròt, dìcëd
1 cëlëry stàlk, chòppëd
2 clòvës òf gàrlìc, mìncëd
1 zûcchìnì, slìcëd
1/2 tëàspòòn drìëd bàsìl
780 gràm càn (28 òz) òf whòlë tòmàtòës
570 gràm jàr (20 òz) òf whìtë bëàns
125 gràms (4.5 òz) bàby spìnàch
1 cûp vëgëtàblë stòck
2 tàblëspòòns pàrslëy, chòppëd
1/2 tëàspòòn sàlt
Pëppër, tò tàstë
200 gràms (7 òz) shòrt pàstà

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât â lârgé pöt övér médïùm-hïgh héât ând âdd thé öïl, önïön, cârröt ând céléry. Fry för â cöùplé öf mïnùtés, stïrrïng öccâsïönâlly, ùntïl thé önïön ïs söft ând trânspârént.

2. Add thé gârlïc ând fry ùntïl söft, thén âdd thé zùcchïnï ând bâsïl. Fry för ânöthér cöùplé öf mïnùtés, stïrrïng öccâsïönâlly.

3. Add thé tömâtöés ând théïr jùïcé ând ùsé yöùr spöön tö bréâk thém ïntö smâllér pïécés.

4. Add thé béâns ând théïr lïqùïd, spïnâch, végétâblé stöck, pârsléy, sâlt ând péppér. Brïng tö â böïl thén rédùcé thé héât tö médïùm-löw ând sïmmér för âböùt 15 mïnùtés.

5. Méânwhïlé ïn â sépârâté pöt, cöök thé thé pâstâ ùntïl âl dénté. Drâïn ând âdd thé pâstâ tö thé söùp. Sérvé ïmmédïâtély.

Read More this full recipes at VEGETARIAN PASTA FAGIOLI

444 Comment

Rated 4/219 based on 219 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "VEGETARIAN PASTA FAGIOLI"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel