SLОW COOKER VEGETARIAN CHILI MАС

Slow Cooker Vegetarian Chili Mac by , Slow Cooker Vegetarian Chili Mac 2017-8-10
Thïs Slòw Còòkër Vëgëtàrïàn Chïlï Màc ïs à hëàlthy mëàtlëss mëàl thàt thë whòlë fàmïly wïll lòvë! Wïth à màkë àhëàd frëëzër tò cròck pòt òptïòn.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 135 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 ònïòn, mëdïûm chòppëd
1 rëd bëll pëppër chòppëd
15 òûncë càn pïntò bëàns rïnsëd ànd dràïnëd
15 òûncë càn kïdnëy bëàns rïnsëd ànd dràïnëd
28 òûncë crûshëd tòmàtòës
1 ½ tàblëspòòns chïlï pòwdër
2 tëàspòòns cûmïn
½ tëàspòòn sàlt
1/8 tëàspòòn blàck pëppër
2 cûps vëgëtàblë bròth
8 òûncës whòlë whëàt ëlbòw màcàrònï pàstà ûncòòkëd
1 ½ cûps chëddàr chëësë àbòût 6 òz, dïvïdëd (òr Mòntërëy jàck òr mòzzàrëllà)
chòppëd grëën ònïòns fòr sërvïng

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë àll ïngrëdïënts ëxcëpt fòr pàstà, chëësë, ànd grëën ònïòns ïn slòw còòkër. Stïr tò còmbïnë. Còvër ànd còòk òn hïgh hëàt fòr 4 hòûrs òr lòw hëàt fòr 6-8 hòûrs.

2. Stïr ïn pàstà ànd còntïnûë còòkïng òn hïgh fòr 15-20 mïnûtës, ûntïl pàstà ïs còòkëd thròûgh. Stïr ïn 1 cûp òf thë chëësë.

3. Sërvë tòppëd wïth rëmàïnïng chëësë ànd grëën ònïòns.

4. Tò màkë thïs à frëëzër tò cròck pòt mëàl:

5. Plàcë àll ïngrëdïënts ëxcëpt fòr bròth, pàstà ànd chëësë ïn à hëàvy dûty zïp-tòp bàg. Sqûëëzë òût às mûch àïr às pòssïblë ànd sëàl. Frëëzë fòr ûp tò 3 mònths.

6. Whën yòû àrë rëàdy tò còòk, thàw ànd trànsfër bàg còntënts tò yòûr slòw còòkër. Add thë bròth (yòû càn pòûr sòmë òf thë bròth ïntò thë ëmpty bàg tò gët àll òf thë spïcës, ëtc. òût) ànd còòk às dïrëctëd àbòvë.
Read More this full recipes at Slow Cooker Vegetarian Chili Mac

634 Comment

Rated 4/183 based on 183 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "SLОW COOKER VEGETARIAN CHILI MАС "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel