MAKE-AHEAD TODDLER DINNERS [CREAMY BROCCOLI SOUP WITH PEAS]

MAKE-AHEAD TODDLER DINNERS [CREAMY BROCCOLI SOUP WITH PEAS]
CREAMY BROCCOLI SOUP WITH PEAS by , MAKE-AHEAD TODDLER DINNERS (THE WHOLE FAMILY WILL LOVE) 2018-1-25
Thë sòûp ïs còmfòrtïng—ït’s crëàmy wïthòût àny crëàm òr bûttër fròm thë ïnclûsïòn òf pòtàtòës—ànd ït’s slïghtly swëët fròm thë pëàs. It’s àlsò fïllëd wïth fïbër ànd pròtëïn, màkïng ït à còmfòrtïng, yët lïght dïnnër òptïòn fòr thë àdûlts ïn thë fàmïly. It’s àlsò thïck ënòûgh tò sërvë ït ûp ïn à rëûsàblë pòûch ïf thàt wòrks bëttër fòr yòûr kïddò.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps lòw- òr nò-sàlt àddëd chïckën òr vëgëtàblë bròth
1 cûp pòtàtò, chòppëd ïntò 1/2-ïnch pïëcës (skïn òn)
1 cûp frësh òr fròzën bròccòlï flòrëts
1 cûp fròzën pëàs
Sàlt
Pàrmësàn chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Brïng thë bròth tò à sïmmër òvër mëdïûm hëàt ïn à mëdïûm òr smàll pòt. Add thë pòtàtòës ànd sïmmër ûntïl sòft, àbòût 6-8 mïnûtës.

2. Add thë bròccòlï ànd pëàs, stïr tò còmbïnë, ànd sïmmër ûntïl bròccòlï ïs sòft, àbòût 4 mïnûtës. Pûrëë ûntïl vëry smòòth ïn à blëndër òr wïth àn ïmmërsïòn blëndër. Sëàsòn tò tàstë wïth sàlt ànd sërvë wïth Pàrmësàn chëësë.

3. NOTES

4. Vàrïàtïòns:

5. Usë ònë cûp còòkëd whïtë bëàns ïnstëàd òf thë pòtàtò fòr mòrë pròtëïn ànd fïbër.

6. Tòp wïth à swïrl òf tòàstëd sësàmë òïl ïnstëàd òf Pàrmësàn.

7. Stïr 1/4-cûp shrëddëd chëddàr òr mòzzàrëllà ïntò thë sòûp fòr à chëësïër vërsïòn.
Read More this full recipes at CREAMY BROCCOLI SOUP WITH PEAS

681 Comment

Rated 3/111 based on 111 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "MAKE-AHEAD TODDLER DINNERS [CREAMY BROCCOLI SOUP WITH PEAS]"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel