Luscious Keto No-Bake Chocolate Strawberry Cheese Cake


Luscious Keto No-Bake Chocolate Strawberry Cheese Cake by ,
An éâsy, nö-bâké, grâïn-fréé, sùgâr-fréé, kétö chöcölâté & strâwbérry chéésécâké récïpé. It’s â décâdént kétö-frïéndly déssért thât döésn’t réqùïré thé ùsé öf ân övén. Aré yöù réâdy tö bé blöwn âwây by â lùscïöùs kétö nö bâké chöcölâté strâwbérry chéésécâké récïpé? I âm sö thrïlléd tö bé âblé tö shâré thïs sïmplé löw cârb récïpé wïth yöù. Hönéstly, thïs béâùty ïs kéépér.v

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 260 minutes
Servings: 14 Servings

INGREDIENTS:


Këtò Chòcòlàtë Nò Bàkë Crùst:
1/4 cùp òf mëtëd ùnsàltëd bùttër
2 òùncës òf ùnswëëtënëd bàkïng chòcòlàtë
2 cùps òf àlmònd flòùr
1/4 cùp òf sùgàr sùbstïtùtë (I ùsëd Swërvë )
1/4 tëàspòòn òf sëà-sàlt
Këtò Nò Bàkë Chòcòlàtë Stràwbërry Chëësëcàkë:
20 òùncës òf crëàm chëësë (ròòm tëmpëràtùrë)
3 cùps òf sùgàr sùbstïtùtë (òr tò tàstë)
2 cùps òf fùll-fàt sòùr crëàm
1/4 cùp òf còcòà pòwdër ( I ùsëd dàrk còcòà pòwdër)
2 òùncës òf ùnswëëtënëd bàkïng chòcòlàtë
1/4 cùp òf ùnsàltëd mëltëd bùttër
Stràwbërry Làyër:
16 òùncës òf slïcëd stràwbërrïës (ùsë lëss fòr à lòwër ïn càrb òptïòn)
Chòcòlàtë Gànàchë:
1 òùncë òf 85% chòcòlàtë
1 tàblëspòòn òf còcònùt ò

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Këtò Chòcòlàtë Crùst:

2. Mëlt thë bùttër wïth thë bàkïng chòcòlàtë ( I ùsëd à mïcròwàvë 40-45 sëcònds)

3. Tò thïs àdd thë àlmònd flòùr, sùgàr-sùbstïtùtë, sëà-sàlt ànd còmbïnë wëll.

4. Prëss thë crùst ïntò à 9 ïnch pïë crùst ànd plàcë ïn thë frïdgë ùntïl rëàdy tò fïll.

5. Këtò Nò Bàkë Chòcòlàtë Chëësëcàkë:

6. Mëlt thë bùttër ànd ùnswëëtënëd bàkïng chòcòlàtë ànd còmbïnë wëll.

7. Usïng à mïxër còmbïnë wëll thë crëàm chëësë, sòùr crëàm, còcòà pòwdër, ànd sùgàr sùbstïtùtë.

8. Thën àdd thë chòcòlàtë/bùttër mïxtùrë gràdùàlly tò thë chëësëcàkë bàttër ànd mïx tïll fùlly còmbïnëd.

9. Fïll thë chòcòlàtë crùst wïth thë chòcòlàtë chëësëcàkë bàttër. Màkïng sùrë tò sprëàd thë mïxtùrë ëvënly.

10. Frësh stràwbërry tòppïng:

11. Add thïnly slïcëd stràwbërrïës tò thë tòp òf thë chëësëcàkë.

12. Chòcòlàtë Gànàchë:

13. Mëlt thë còcònùt òïl wïth thë ònë òùncë òf 85% chòcòlàtë.

14. Tòp thë këtò chòcòlàtë stràwbërry chëësëcàkë by drïzzlïng thë chòcòlàtë gànàchë sàùcë òvër thë tòp òf thë stràwbërrïës.

15. Allòw pïë tò chïll fòr à mïnïmùm òf 4 hòùrs òr òvërnïght bëfòrë slïcïng
Read More this full recipes at Luscious Keto No-Bake Chocolate Strawberry Cheese Cake

668 Comment

Rated 4/229 based on 229 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Luscious Keto No-Bake Chocolate Strawberry Cheese Cake"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel