LOADED CAULIFLOWER CASSEROLE RECIPE

This Loaded Cauliflower Casserole recipe is has a layer of bacon and cheese goodness.  It’s a decadent side dish that is sure to please everyone at the table.


LOADED CAULIFLOWER CASSEROLE RECIPE by , LOADED CAULIFLOWER CASSEROLE RECIPE 2017-3-15
Thïs Lòàdëd Càûlïflòwër Càssëròlë rëcïpë ïs hàs à làyër òf bàcòn ànd chëësë gòòdnëss. It’s à dëcàdënt sïdë dïsh thàt ïs sûrë tò plëàsë ëvëryònë àt thë tàblë.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


6 cûps càûlïflòwër flòrëts
6-8 strïps bàcòn - còòkëd ànd crûmblëd
6 tàblëspòòns grëën ònïòns - chòppëd
1/2 cûp màyònnàïsë
1/2 cûp sòûr crëàm
1 cûp Còlby chëësë - shrëddëd
1 cûp chëddàr chëësë - shrëddëd
8 òz mûshròòms - slïcëd (òptïònàl)
2 tëàspòòns Hòûsë Sëàsònïng blënd

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 425 dëgrëës F.

2. Bòïl càûlïflòwër fòr 8-10 mïnûtës òr ûntïl fòrk tëndër; dràïn.

3. In à làrgë bòwl, còmbïnë màyònnàïsë, sòûr crëàm, hàlf òf thë bàcòn, 3 tàblëspòòns grëën ònïòns, 1/2 cûp còlby chëësë, 1/2 cûp chëësë chëësë, Hòûsë Sëàsònïng blënd ànd càûlïflòwër.

4. Pòûr ïntò 13x9 bàkïng dïsh ànd tòp wïth rëmàïnïng bàcòn, grëën ònïòns ànd chëësës.

5. Bàkë fòr 15-20 mïnûtës òr ûntïl chëësë mëlts.
Read More this full recipes at LOADED CAULIFLOWER CASSEROLE RECIPE

881 Comment

Rated 3/250 based on 250 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "LOADED CAULIFLOWER CASSEROLE RECIPE"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel