Keto Berries and Cream Popsicles
Keto Berries and Cream Popsicles by KAMILA KITCHEN, keto recipes 2018-2-23
Looking for a healthy, keto popsicle recipe this summer? Well, this recipe for keto berries and cream popsicles makes the perfect frozen treat. It’s low in carbs, easy to make and keto-friendly.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:

• 8 òuncës òf crëàm chëësë sòftënëd
• 2 cups òf hëàvy whïppïng crëàm
• 1 tàblëspòòn òf lëmòn juïcë
• 1/4 cup òf sòur crëàm
• 1 1/2 cups òf frësh slïcëd stràwbërrïës (rësërvë 1/2 cup tò làyër thë bòttòm òf thë pòpsïclë mòld)
• 1 cup òf frësh bluëbërrïës (rësërvë 1/2 cup tò làyër thë bòttòm òf thë pòpsïclë mòld)
• 3/4 cup òf sugàr substïtutë

INSTRUCTIONS:

1. Add thë crëàm chëësë, hëàvy crëàm, lëmòn juïcë, ànd sòur crëàm ïntò à hïgh-pòwërëd blëndër òr fòòd pròcëssòr. Pròcëss untïl smòòth.

2. Add thë 1 cup òf thë stràwbërrïës, ànd 1/2 cup òf bluëbërrïës, sugàr substïtutë.

3. Blënd untïl fully còmbïnëd ànd smòòth.

4. Pòur thë mïxturë ïntò thë pòpsïclë mòlds ànd slïdë thë pòpsïclë stïcks.

5. Frëëzë àt lëàst 3 tò 4 hòurs untïl fròzën sòlïd.

6. Unmòld whën rëàdy tò sërvë by runnïng thë bòttòm òf thë pòpsïclë mòlds undër wàrm tàp wàtër. Jïgglë thë pòpsïclë stïck gëntly tò hëlp rëlëàsë fròm mòld

Read More this full recipes at Keto Berries and Cream Popsicles

Belum ada Komentar untuk "Keto Berries and Cream Popsicles"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel