Hеаlthу Mеаlѕ You Cаn Make іn 10 Mіnutеѕ|PEACH COBBLER OATMEAL

Hеаlthу Mеаlѕ You Cаn Make іn 10 Mіnutеѕ|PEACH COBBLER OATMEAL
Healthy Meals You Can Make in 10 Minutes or Less by , Healthy Meals You Can Make in 10 Minutes or Less 2017-1-25
Pëàch còbblër òàtmëàl ïs àn ëàsy ànd dëlïcïòûs brëàkfàst rëàdy ïn lëss thàn 10 mïnûtës! Frësh pëàchës, cïnnàmòn, nûtmëg ànd bròwn sûgàr crëàtë àn òàtmëàl thàt thë ëntïrë fàmïly wïll lòvë!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


3 1/2 cûps wàtër
pïnch òf sàlt
2 1/2 cûps ròllëd òàts
2 1/4 tsp. cïnnàmòn
pïnch òf nûtmëg
2 làrgë pëàchës, chòppëd
3 tò 4 tàblëspòòns lïght bròwn sûgàr*
1/4 cûp chòppëd pëcàns fòr gàrnïsh; ïf dësïrëd

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë sàûcëpàn òvër mëdïûm hëàt, àdd wàtër ànd sàlt. Brïng tò à bòïl. Add òàts, cïnnàmòn ànd nûtmëg ànd stïr tò còmbïnë.

2. Còòk fòr 4 mïnûtës, òr ûntïl òàtmëàl thïckëns. Add pëàchës ànd bròwn sûgàr ànd còòk ònë àddïtïònàl mïnûtë. Sërvë ïmmëdïàtëly ànd gàrnïsh wïth pëcàns, ïf dësïrëd.

3. *Add àddïtïònàl lïght bròwn sûgàr às dësïrëd.

4. **I lïkë my òàtmëàl thïck. If yòû wòûld lïkë crëàmïër òàtmëàl àdd mïlk às dësïrëd.
Read More this full recipes at Healthy Meals You Can Make in 10 Minutes or Less

525 Comment

Rated 3/102 based on 102 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Hеаlthу Mеаlѕ You Cаn Make іn 10 Mіnutеѕ|PEACH COBBLER OATMEAL "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel