BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT

BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT
BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT by , BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT 2017-7-7
Yòûr fàmïly wïll lòvë thïs ëxcëptïònàlly tëndër Bròwn Sûgàr Mëàtlòàf. It ïs lòàdëd wïth thë rïch flàvòrs òf Wòrcëstërshïrë ànd Frënch ònïòn ànd pàïntëd wïth à swëët bròwn sûgàr glàzë. Tàstë why rëàdërs àrë càllïng thïs thë bëst mëàtlòàf rëcïpë ëvër!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 lbs gròûnd bëëf
1 cûp brëàdcrûmbs
1 òz pàckët ònïòn sòûp mïx
1 tbsp Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 ëgg, bëàtën
1 tëàspòòn tàblë sàlt (òr tò tàstë)
1/4 tëàspòòn blàck pëppër
1 cûp mïlk
1/2 cûp këtchûp
1/4 cûp àpplë cïdër vïnëgàr
1/4 cûp bròwn sûgàr

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. Gëntly crûmblë gròûnd bëëf ïn à làrgë bòwl, brëàkïng ûp ïntò smàll pïëcës. Add rëmàïnïng mëàtlòàf ïngrëdïënts tò thë bòwl ànd gëntly còmbïnë, bëïng càrëfûl nòt tò òvërwòrk thë mëàt.

3. Mïx àll sàûcë ïngrëdïënts tògëthër ànd sprëàd hàlf òf thë sàûcë àlòng thë bòttòm ànd sïdës òf à lòàf pàn.

4. Add mëàtlòàf tò à lòàf pàn ànd prëss fïrmly ïntò à lòàf shàpë.

5. Lïbëràlly pàïnt rëmàïnïng sàûcë òvër thë lòàf.

6. Plàcë mëàtlòàf ïn thë òvën ànd bàkë fòr 1 hòûr 10 mïnûtës, òr ûntïl thë ïntërnàl tëmpëràtûrë rëàds 165 dëgrëës.

7. Lët rëst fòr fïvë mïnûtës ànd sërvë.
Read More this full recipes at BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT

517 Comment

Rated 3/229 based on 229 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "BROWN SUGAR MEATLOAF – WITH A SECRET INGREDIENT"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel