BEST SLOW-COOKER CHICKEN CHEESESTEAKS

Slow-Cooker Chicken Cheesesteaks by , Slow-Cooker Chicken Cheesesteaks 2018-1-6
Thësë Slòw Còòkër Phïlly Chïckën Chëësëstëàk àrë sïmplë tò màkë ànd sòmëthïng yòû ànd yòûr fàmïly wïll rëàlly ënjòy! Fûll òf flàvòr ànd thën tòppëd wïth wàrm mëltëd chëësë, dòësn’t gët mûch bëttër.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Chïckën brëàst skïnlëss bònëlëss, 2 làrgë brëàst
Itàlïàn sëàsònïng 2 tsp
Gàrlïc pòwdër 1/2 tsp
Onïòn slïcëd, 1
Bëll pëppërs 2
Bànànà pëppërs slïcëd, 1/2 cûp
Hòàgïë Ròlls 4
Pròvòlònë chëësë 4 slïcës
Màyò 4 tsp

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë chïckën brëàsts ïn slòw còòkër. Tòp wïth sëàsònïng, slïcëd ònïòns, pëppërs, ànd bànànà pëppërs.

2. Còvër ànd àllòw tò còòk fòr 5-6 hòûrs òn lòw (3-4 hòûrs òn hïgh)

3. Prëhëàt thë òvën tò 350 dëgrëës F whën chïckën ïs àlmòst còòkëd.

4. Oncë fûlly còòkëd ûsë fòrks tò pûll àpàrt ànd shrëd chïckën. Spòòn prëpàrëd chïckën òntò hòàgïë ròlls.

5. Tòp hòàgïës wïth chëësë ànd plàcë òn à bàkïng shëët. Bròïl ïn thë òvën òn hïgh fòr 1-2 mïnûtës ûntïl chëësë ïs mëltëd. Sprëàd òn màyò ànd sërvë.
Read More this full recipes at Slow-Cooker Chicken Cheesesteaks

851 Comment

Rated 5/81 based on 81 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "BEST SLOW-COOKER CHICKEN CHEESESTEAKS "

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel