APPEALING SWEDISH APPLE PIE|NATURALLY VEGAN GLUTEN FREE|


APPEALING SWEDISH APPLE PIE|NATURALLY VEGAN  GLUTEN FREE|
APPEALING SWEDISH APPLE PIE|NATURALLY VEGAN  GLUTEN FREE| by , Kamila Kitchen 2017-3-15
Thïs Swëdïsh àpplë pïë ïs sïmïlàr tò à crïsp ànd ïs nàtûràlly glûtën-frëë, vëgàn, dàïry-frëë ànd 100% whòlë gràïn!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:

Fòr thë àpplës:
4 cûps fïrm bàkïng àpplës, pëëlëd, còrëd ànd chòppëd tò 1/4" chûnks (thïs wàs àbòût 4 mëdïûm àpplës òr 492 gràms òf chòppëd àpplës)
2 tëàspòòns gròûnd cïnnàmòn
3/4 tëàspòòn gròûnd càrdàmòm
1 tàblëspòòn ràw sûgàr òr grànûlàtëd sûgàr
Fòr thë tòppïng:
9 tàblëspòòns (126 gràms) còcònût òïl, mëltëd
1/2 cûp (100 gràms) ràw sûgàr òr grànûlàtëd sûgàr
1/4 cûp (60 mïllïlïtërs) màplë syrûp
1 1/2 tàblëspòòns vànïllà ëxtràct
1 1/4 cûps (113 gràms) ròllëd òàts (ûsë glûtën-frëë òàts, ïf nëcëssàry)
3/4 cûp + 1 1/2 tàblëspòòns (78 gràms) òàt flòûr (ûsë glûtën-frëë òàt flòûr, ïf nëcëssàry)
1/2 tëàspòòn bàkïng pòwdër
1/4 tëàspòòn sàlt
Fòr thë vànïllà sàûcë:
Thïs ïs thë rëcïpë fòr thë nòn-vëgàn vànïllà sàûcë.
1 1/2 cûps (355 mïllïlïtërs) mïlk òf chòïcë (jûst nòt cànnëd còcònût mïlk)
3 tàblëspòòns ràw sûgàr òr grànûlàtëd sûgàr
1 tàblëspòòn còrnstàrch
pïnch òf sàlt
1 làrgë ëgg
1 vànïllà bëàn òr 1 tàblëspòòn vànïllà ëxtràct

INSTRUCTIONS:


1. Fòr thë pïë:

2. Prëhëàt thë òvën tò 350 °F (175 °C) ànd grëàsë à 9" pïë pàn.

3. In à làrgë mïxïng bòwl, stïr tògëthër thë àpplë chûnks, cïnnàmòn, càrdàmòm ànd sûgàr.

4. In ànòthër làrgë mïxïng bòwl, stïr tògëthër thë mëltëd còcònût òïl, sûgàr, màplë syrûp ànd vànïllà ëxtràct. Add thë òàts, òàt flòûr, bàkïng pòwdër ànd sàlt ànd stïr jûst ûntïl còmbïnëd.

5. Sprëàd thë àpplës ëvënly òvër thë bòttòm òf thë prëpàrëd pïë pàn. Sprëàd thë tòppïng òvër thë àpplës.

6. Bàkë fòr 40-45 mïnûtës òr ûntïl thë àpplës àrë bûbbly ànd thë tòppïng ïs fïrm.

7. Sërvë wàrm, ròòm tëmpëràtûrë òr còld.

8. Còvër ànd stòrë àt ròòm tëmpëràtûrë fòr ûp tò 2 dàys. Rëfrïgëràtë àftër thàt.

NOTES:

In à mëdïûm sàûcëpàn òvër mëdïûm hëàt, stïr tògëthër thë mïlk, sûgàr, còrnstàrch ànd sàlt. Whïsk ïn thë ëgg. Slïcë thë vànïllà bëàn òpën ànd scràpë òût thë sëëds. Add thëm tò thë pàn àlòng wïth thë scràpëd-òût bëàn.

Brïng tò àn àlmòst sïmmër whïlë stïrrïng cònstàntly. It shòûld thïckën qûïtë à bït ànd còàt thë bàck òf à spòòn. It's òkày ïf ït sïmmërs brïëfly, bût dò nòt lët ït bòïl. It'll lïkëly tàkë 5-10 mïnûtës. If ûsïng vànïllà ëxtràct ïnstëàd òf à vànïllà bëàn, àdd ït nòw. It wïll còntïnûë tò thïckën à lïttlë às ït còòls. Rëmòvë thë vànïllà bëàn bëfòrë sërvïng. Oncë còòlëd, rëfrïgëràtë ïn àn àïrtïght còntàïnër fòr ûp tò 3 dàys.
Read More this full recipes at Swedish Apple Pie |Naturally Vegan Gluten Free|

696 Comment

Rated 5/172 based on 172 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "APPEALING SWEDISH APPLE PIE|NATURALLY VEGAN GLUTEN FREE|"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel