Slow Cooker Chicken Cheesesteaks

Slow Cooker Chicken Cheesesteaks
Slow Cooker Chicken Cheesesteaks by ,
Slöw-cöökéd, séâsönéd chïckén bréâsts pïléd hïgh ön söft, töâstéd höâgïé rölls wïth mélty chéésé ând âll yöùr fâvörïté töppïngs.

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 265 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp chïckën bròth
1 tàblëspòòn dïjòn mûstàrd
1 tëàspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
½ tëàspòòn chïlï pòwdër
¼ tëàspòòn gròûnd cûmïn
½ tëàspòòn ònïòn pòwdër
⅛ tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 + ½ - 2 pòûnds bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàsts
còàrsë sàlt ànd frësh blàck pëppër
2 làrgë yëllòw ònïòns, slïcëd ïn hàlf mòòns
2 fïrë ròàstëd (jàrrëd) rëd pëppërs, slïcëd òn thë thïckër sïdë
2 jàlàpënò pëppërs, sëëds ànd stëms rëmòvëd, mïncëd, òptïònàl
2 clòvës gàrlïc, mïncëd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add thë bròth, mûstàrd, Wòrcëstërshïrë, chïlï pòwdër, cûmïn, ònïòn pòwdër, gàrlïc pòwdër, 1 tëàspòòn còàrsë sàlt (òr ½ tëàspòòn fïnë sàlt), ànd àbòût ¼ tëàspòòn blàck pëppër tò à cròckpòt(I ûsë à 4 qûàrt) sët òn hïgh ànd whïsk tògëthër.

2. Sëàsòn thë chïckën wëll wïth sàlt ànd pëppër - ïf thëy'rë òn thë làrgë sïdë cût thëm ïn hàlf - ànd nëstlë thëm ïntò thë cròckpòt.

3. Add thë ònïòns, pëppërs, ànd gàrlïc.

4. Còòk òn hïgh 4 hòûrs òr lòw 6 - 8. Dûrïng thë làst hòûr rëmòvë thë chïckën tò à cûttïng bòàrd ànd cût ïntò bïtë-sïzë pïëcës òr shrëd wïth 2 fòrks. Rëtûrn bàck tò thë pòt. If thërë ïs à lòt òf lïqûïd lëft ïn thë cròckpòt lët ït còòk wïth thë lïd òff fòr à lïttlë whïlë tò ëvàpòràtë sòmë òf ït òff
Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken Cheesesteaks

666 Comment

Rated 5/186 based on 186 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Slow Cooker Chicken Cheesesteaks"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel