Low Carb Taco

Low Carb Taco
Low Carb Taco by ,
Hâvé â löw cârb tâcö nïght wïth thésé chéésé tâcö shélls mâdé fröm bâkéd chéddâr chéésé förméd ïntö thé shâpé öf â tâcö!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps Chëddàr chëësë , shrëddëd
1 pòûnd Gròûnd bëëf
1 tàblëspòòn Chïlï Pòwdër
2 tëàspòòns Cûmïn
1 tëàspòòn Onïòn Pòwdër
1/2 tëàspòòn Gàrlïc Pòwdër
1/4 tëàspòòn Sàlt
1/4 cûp Wàtër
Tòppïngs fòr tàcò: Sòûr crëàm, àvòcàdò, chëësë, lëttûcë, ëtc.

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350F.

2. On à bàkïng shëët lïnëd wïth pàrchmënt pàpër òr à sïlïcònë màt plàcë 1/4 cûp pïlës òf chëësë 2 ïnchës àpàrt. Prëss thë chëësë dòwn lïghtly sò ït màkës ònë làyër.

3. Plàcë bàkïng shëët ïn thë òvën ànd bàkë fòr 5-7 mïnûtës òr ûntïl thë ëdgës òf thë chëësë àrë bròwn.

4. Lët thë chëësë còòl fòr 2-3 mïnûtës thën lïft ït ûp ànd plàcë ït òvër thë hàndlë òf à spòòn òr òthër ûtënsïl thàt ïs bàlàncëd òn twò cûps.
Read More this full recipes at Low Carb Taco

639 Comment

Rated 4/165 based on 165 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Low Carb Taco"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel