EASY KETO CASHEW CHICKEN

EASY KETO CASHEW CHICKEN
EASY KETO CASHEW CHICKEN by , Keto Recipes 2018-2-16
Our easy keto cashew chicken recipe has quickly grown into one of the most popular recipes on our blog. This is the dish we always turn to when we are in the mood for some Thai takeout! If you’re looking for something to soak up your cashew chicken sauce with then give our fried rice a try.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


3 ràw chïckën thïghs bònëlëss, skïnlëss
2 tbsp còcònût òïl(fòr còòkïng)
1/4 cûp ràw càshëws
1/2 mëdïûm Grëën Bëll Pëppër
1/2 tsp gròûnd gïngër
1 tbsp rïcë wïnë vïnëgàr
1 1/2 tbsp lïqûïd àmïnòs
1/2 tbsp chïlï gàrlïc sàûcë
1 tbsp mïncëd gàrlïc
1 tbsp Sësàmë Oïl
1 tbsp Sësàmë Sëëds
1 tbsp grëën ònïòns
1/4 mëdïûm whïtë ònïòn
Sàlt + Pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt à pàn òvër lòw hëàt ànd tòàst thë càshëws fòr 8 mïnûtës òr ûntïl thëy stàrt tò lïghtly bròwn ànd bëcòmë fràgrànt. Rëmòvë ànd sët àsïdë.

2. Dïcë chïckën thïghs ïntò 1 ïnch chûnks. Cût ònïòn ànd pëppër ïntò ëqûàlly làrgë chûnks.

3. Incrëàsë hëàt tò hïgh ànd àdd còcònût òïl tò pàn.

4. Oncë òïl ïs ûp tò tëmpëràtûrë, àdd ïn thë chïckën thïghs ànd àllòw thëm tò còòk thròûgh(àbòût 5 mïnûtës).
Read More this full recipes at EASY KETO CASHEW CHICKEN

585 Comment

Rated 5/145 based on 145 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "EASY KETO CASHEW CHICKEN"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel